Social Inclusion - Building an Inclusive Society

You are here: Home > Publications > Consolidated Proceedings of Social Inclusion Forum 2015

 

 

 

Consolidated Proceedings of Social Inclusion Forum 2015

The Social Inclusion Forum (SIF) was established by the government as part of the structures to monitor and evaluate the National Action Plan for Social Inclusion (NAPinclusion) 2007- 2016. The Department of Social Protection has been given responsibility by government to convene this Forum, which is a key element of the government's commitment to consult with all relevant stakeholders, including people experiencing poverty and the groups that represent them in the fight against poverty and social exclusion. The event provides an opportunity for engagement between officials from government departments, community and voluntary organisations and people experiencing poverty. The 2015 Forum was organised with the assistance of the European Anti-Poverty Network (EAPN) Ireland and the Community Worker's Co-operative (CWC).

The 2015 Social Inclusion Forum provided an opportunity for participants to:

  •  Review progress on the implementation of the Poverty Reduction Target agreed as part of the Europe 2020 Strategy;
  •  Input their views on the process of updating and extending the National Action Plan for Social Inclusion for the period   2015-2017;
  •  Input their views on key policies and implementation issues;
  •  Identify barriers and constraints to progress and how best these can be tackled;
  •  Provide suggestions and proposals for new developments and more effective policies in the future.

 

This document provides a consolidated summary of the proceedings of the 11th meeting of the Forum which took place on Wednesday 25th March 2015 at Croke Park Conference Centre in Dublin. The theme of the 2015 Forum was 'Social Policy Innovation for Social Inclusion'.

The document includes inputs by guest speakers, which provided an outline contextual framework for the discussions in the four parallel workshops. The document highlights the common themes which cut across all of the workshops In addition; a number of overarching recommendations are highlighted for the attention of policy makers.

Consolidated Proceedings of Social Inclusion Forum 2015 (PDF)

 

Imeachtaí Comhdhlúite an Fhóraim um Chuimsiú Sóisialta 2015

 

Bhunaigh an rialtas an Fóram um Chuimsiú Sóisialta (SIF) mar chuid de na struchtúir chun monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar an bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta (NAP) 2007- 2016. Tá freagracht sannta ag an rialtas ar an Roinn Coimirce Sóisialaí an Fóram seo a thionól agus tá an Fóram mar ghné lárnach de ghealltanas an rialtais dul i gcomhairle leis na geallsealbhóirí ábhartha, lena n-áirítear daoine atá thíos leis an mbochtaineacht agus na grúpaí a dhéanann ionadaíocht orthu sa chomhrac in aghaidh na bochtaineachta agus an eisiaimh shóisialta. Tugann an t-imeacht ​​deis do rannpháirtíocht idir oifigigh ó ranna rialtais, eagraíochtaí pobail agus deonacha agus daoine atá thíos leis an mbochtaineacht. Eagraíodh an 2015 Fóram le cabhair ó Líonra na hEorpa in aghaidh na Bochtaineachta (EAPN), Éire agus Comharchumann na nOibrithe Pobail (CWC).

Thug an Fóram um Chuimsiú Sóisialta (SIF) 2015 deis do rannpháirtithe:

  •  Athbhreithniú a dhéanamh ar dhul chun cinn maidir le cur chun feidhme na Sprice maidir le Laghdú Bochtaineachta a comhaontaíodh mar chuid den Straitéis Eoraip 2020;
  •  A dtuairimí maidir leis an bpróiseas uasdátaithe agus leathnaithe an Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta don tréimhse 2015-2017 a ionchur;
  •  A dtuairimí maidir le príomhbheartais agus saincheisteanna feidhmithe a ionchur;
  •  Bacainní agus srianta ar dhul chun cinn a aithint agus conas is fearr dul i ngleic leo;
  •  Moltaí le haghaidh forbairtí nua agus beartais níos éifeachtaí sa todhchaí a sholáthar

 

Soláthraíonn an doiciméad seo achoimre comhdhlúite ar imeachtaí an 11ú chruinnithe den Fhóram a bhí ar siúl ar an gCéadaoin an 25 Márta, 2015 in Ionad Comhdhála Pháirc an Chrócaigh i mBaile Átha Cliath. Ba é téama Fhóram 2015 ná 'Nuálaíochtaí Beartais Shóisialta maidir le Cuimsiú Sóisialta'.

Cuimsíonn an cháipéis seo ionchur ó aoichainteoirí, a chuir creat comhthéacsúil imlíneach ar fáil don phlé sna ceithre cheardlann chomhthreomhara. Léiríonn an doiciméad seo na téamaí comhchoiteanna a chuimsíonn gach ceann de na ceardlanna. Ina theannta sin; tá béim leagtha ar roinnt moltaí uileghabhálacha nach mór do lucht déanta beartas a thabhairt ar aird.

 

Imeachtaí Comhdhlúite an Fhóraim um Chuimsiú Sóisialta 2015 (PDF)

 

 

 

 

Back to Top

 

 

Department of Social Protection, Goldsmith House, Pearse Street, Dublin 2, Ireland.
An Roinn Coimirce Sóisialaí, Teach Goldsmith, Sráid an Phiarsaigh, Baile Átha Cliath 2, Éire.

 

Tel: + 353 1 7043968 e-mail:social.inclusion@welfare.ie

 

Irish Government harp.